پایگاه خبری بازتاب خوزستان به جمع حامیان کنفرانس پیوست


پایگاه خبری - تحلیلی بازتاب خوزستان به جمع حامیان دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.