فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی به جمع حامیان پیوست


فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی به جمع حامیان دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.