نمایه سازی دومین دوره کنفرانس در پایگاه اطلاعات علمی confpaper


به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند، پیرو پیگیری های مجدانه دبیرخانه کنفرانس، آثار پذیرش گردیده در پایگاه conf paper نمایه خواهد گردید.