دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان به عنوان دبیر دوره دوم کنفرانس منصوب شده اند


طی حکمی دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد به عنوان دبیر کنفرانسدر دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری منصوب گردیده اند.