سید محمدرضا حسینی علی آباد دبیر اجرایی دوره دوم رویداد منصوب شده اند


طی حکمی سید محمدرضا حسینی علی آباد به عنوان دبیر اجرایی در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری منصوب گردیده اند.