دکتر فرزاد رمضانی راد به عنوان دبیر علمی دوره دوم کنفرانس منصوب گردیده اند


طی حکمی دکتر فرزاد رمضانی راد مجری و مشاور طرح ها و پروژه های پژوهشی و آموزشی در حوزه مدیریت در دانشگاه و سازمان به عنوان دبیر علمی در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری منصوب گردیده اند.