اسرافیل شیرازی ریاست دومین دوره رویداد اهواز را عهده دار شدند


به استحضار می رساند اسرافیل شیرازی رئیس اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی، ریاست دوره دوم کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری را عهده دار شدند.