پیوستن کتابخانه مجازی جهان نوین به جمع حامیان کنفرانس


کتابخانه مجازی جهان نوین به جمع حامیان نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.