دانشگاه بین المللی چابهار


دانشگاه بین المللی چابهار به جمع حامیان نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.