چاپ 10 مقاله برتر در نشریات اختصاصی


طبق تصمیمات اتخاذ گردیده به استحضار کلیه پژوهشگران فرهیخته می رساند دبیرخانه کنفرانس 10 مقاله برتر را طبق تفاهم صورت گرفته با نشریات اختصاصی "مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان" و "پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار" و "جهان نوین" به صورت کاملا رایگان جهت چاپ به نشریات مزبور ارسال می نماید.