انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای


انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای به جمع حامیان نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.